Price Size Exch Time  Buy Sell
0.07 10,000 TSXV 10:52:04 
007
039
0.07 2,000 TSXV 10:52:04 
001
039
0.07 1,000 TSXV 10:52:04 
001
039
0.07 1,000 TSXV 10:52:04 
001
039
0.07 5,000 TSXV 10:52:04 
001
039
0.07 2,000 TSXV 10:52:04 
002
039
0.07 9,000 TSXV 10:52:04 
007
039
0.07 15,000 TSXV 10:52:04 
015
039
0.07 10,000 TSXV 10:52:04 
124
039
0.07 10,000 TSXV 10:52:04 
124
039
0.07 90,000 TSXV 10:52:04 
009
039
0.07 10,000 TSXV 10:52:04 
002
039
0.07 5,000 TSXV 10:52:04 
001
039
0.07 20,000 TSXV 10:52:04 
007
039
0.07 32,000 TSXV 10:52:04 
046
039