...never seen these guys buy before....

 

0.20 1,000 TSXV 09:44:42 
086
001
  0.20 60,000 TSXV 09:44:42 
086
001
  0.20 90,000 TSXV 09:44:42 
086
007
  0.20 100,000 TSXV 09:44:42 
086
033
  0.20 1,000 TSXV 09:44:42 
086
001
  0.20 238,000 TSXV 09:44:42 
086
085